هشدار روسیه به آمریکا نسبت به قطع شدن روابط دوجانبه

مدیر دپارتمان آمریکای شمالی در وزارت خارجه روسیه به آمریکا نسبت به نقطه عدم بازگشت در روابط دوجانبه هشدار داد و گفت پس از آن احتمال قطع روابط دیپلماتیک وجود دارد.