هشدار یمن درباره تبعات فاجعه بار انفجار نفتکش صافر

وزیر حمل و نقل دولت نجات ملی یمن در باره تبعات زیست محیطی انفجار نفتکش صافر هشدار داد.