واکاوی آثار درگاه ملی مجوزها؛ وضعیت پیچیده صدور مجوزها در حوزه تولید تجهیزات پزشکی

بررسی صدور مجوزها در بخش‌های مرتبط با تولید به خصوص در حوزه ای مثل تجیهزات پزشکی و بهداشتی نشان میدهد، شفاف شدن روند تنها پیچیدگیهای وضع موجود را بیشتر نشان داده است.