وزارت خارجه تایوان اعلام کرد مدل یک کشور، دو نظام مطرح شده از سوی پکن در ارتباط با این جزیره را قبول ندارد.

وزارت خارجه تایوان اعلام کرد مدل یک کشور، دو نظام مطرح شده از سوی پکن در ارتباط با این جزیره را قبول ندارد.