وزیر اقتصاد: فراریان مالیاتی شناسایی شدند/ افزایش اختیارات شبکه بانکی

وزیر اقتصاد گفت: بیش از یک‌میلیون و 700هزار واحد صنفی کشور مشمول مالیات صفر شدند و حتی یک ریال بابت مالیات پرداخت نکردند و کنار آن شاهد کاهش فرار مالیاتی و افزایش وصولی دولت بودیم.