وضعیت متشنج اردوگاه «عین الحلوه» لبنان

منابع لبنانی از بروز تنش در اردوگاه عین الحلوه لبنان خبر دادند.