چرا خاورمیانه برای غرب مهم است؟

چرا-خاورمیانه-برای-غرب-مهم-است؟

آمریکا و برخی کشورهای غربی که از اصطلاح «خاورمیانه» به علت موقعیت جغرافیایی خودشان برای این بخش از جهان استفاده کرده‌اند، غرب آسیا را پلی برای نیل به منافع و اهداف خود می‌دانند. ادوارد سعید می‌گوید غرب قرن هاست به این منطقه به عنوان منبع درآمد و تحقق اهداف هژمونیک خود نگاه می‌کند.