کارشناس ارمنی: افتتاح کریدور زنگه زور برای ارمنستان فاجعه بار خواهد شد

رئیس دپارتمان ایران شناسی دانشگاه ایروان اعلام کرد: اگر جمهوری آذربایجان با عبور از ایران مسیر جایگزینی برای نخجوان دارد، صحبت در مورد مکانی به نام کریدور زنگه زور بی معنی است.