کانون وکلای دادگستری مرکز "وکالت تخصصی" را شروع کرد

مرکز آموزش علمی ـ کاربردی کانون وکلای دادگستری مرکز، آموزش وکالت تخصصی را آغاز کرد. ثبت این دوره در 4 دپارتمان تخصصی از امروز آغاز شده است.