کریمی قدوسی ، توئیت درخواست برکناری معاون اول رئیسی را جذف کرد / «جناب آقای مخبر» در توئیت جایگزین جبرانی

فعال سیاسی اصولگرا و نماینده مجلس یازدهم ضمن حذف توئیت درخواست برکناری مخبر از رئیسی ، توئیت مثبتی جایگزین آن کرد.