کوپلر چیست؟

مطمئنا همه ما هنگام قدم زدن در خیابان از کنار ساختمان‌های در حال ساخت عبور کرده‌ایم.