کیسینجر: آمریکا در آستانه جنگ با روسیه و چین است

اسپوتنیک نوشت: هنری کیسینجر اظهار داشت که ایالات متحده در آستانه جنگ با روسیه و چین در مورد مسائلی است که تا حدی خودش آنها را ایجاد کرده است.