کیفیت، سرعت و قیمت تمام شده در اجرای پروژه های عمرانی خراسان جنوبی مورد توجه ? باشد

استاندار خراسان جنوبی گفت: کیفیت ، سرعت و قیمت تمام شده، سه اصل مهم در اجرای پروژه های عمرانی و زیرساختی استان است.