۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار به بیمارستان عنبرآباد اختصاص یافت