1600 کارگاه در شهرک‌های صنعتی کشور ایجاد شد

معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران گفت: در طول یک سال گذشته بیش از 1600 کارگاه در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور ایجاد کنیم.