32 عضو اصلی و علی البدل شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان معرفی شد

 رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی احکام 32 عضو اصلی و علی‌البدل انتخاب شده نهمین دوره انتخابات شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان را اعطا کرد.