4 گروه شکارچی غیرمجاز در مناطق حافظت شده کاشان دستگیر شدند

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کاشان با بیان اینکه چهار گروه شکارچیان غیرمجاز در کاشان دستگیر شدند، گفت: تعداد شکارچیان غیرمجاز دستگیرشده به هشت نفر رسید.